தமிழின் சிறப்புகளில் சில:

*உலகின் பழைய மொழிகள் ஏழு.
அதில் இப்போதும்
வழக்கில் இருக்கும் மொழிகள் மூன்றுதான். அதில்
ஒன்று தமிழ்.

* இடமிருந்து வலமாக எழுதப்படும் மொழிகளில்
பழைய மொழி தமிழ் மட்டும்தான். அதாவது தமிழ்
எப்படி எழுதப்பட்டதோ, அதே போல்தான் இன்று உலகின்
பல மொழிகள் எழுதப்படுகின்றன.

* இந்தியாவில் கிடைத்துள்ள ஏறத்தாழ 1,00,000
கல்வெட்டுப் பதிவுகளில் அறுபதாயிரத்திற்கும்
அதிகமானவை தமிழில் உள்ளன. மற்ற மொழிகள்
அனைத்தும் ஐந்து விழுக்காட்டுக்கும் குறைவான
கல்வெட்டுகளையே கொண்டுள்ளன.

* தமிழ் பிராமியில் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டுக்கள்
எகிப்து, தாய்லாந்து, இலங்கை ஆகிய நாடுகளில்
கிடைத்துள்ளன. இவற்றின் வயது கி.மு.300.
அதாவது 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரும் தமிழ்
இருந்திருக்கிறது.

* திருக்குறள் 2000 ஆண்டுகளுக்கும் முந்தையது.
ஆனால், அதில் உள்ள சொற்களை நாம் இப்போதும்
பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

உதாரணம்: ‘எப்பொருள் யார்யார்வாக் கேட்பினும்
அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு’
‘பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்’

* தமிழ் எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி எண்களும்
எழுதப்பட்டன.

* கோடிக்கு மேல் குறிப்பிடுவதானால்,
ஆங்கிலத்தில் பத்து கோடி, நூறு கோடி என்றுதான்
எழுத வேண்டும். அவற்றிற்கென தனிச் சொற்கள்
கிடையாது. ஆனால், தமிழில் உண்டு.

கோடி கோடி என்பதை பிரமகற்பம் என்ற
ஒரு சொல்லில் எழுதிவிடலாம். அதேபோல
பின்னத்தில் 320ல் ஒரு பங்கைக்
குறிப்பது வரை ஒரு சொல்லில் குறிப்பிட
முடியும் (முந்திரி).

* தன்னிலிருந்து மலர்ந்து வரும் ஒலி என்பதைக்
குறிப்பிடும் தம்-இழ் என்ற சொல்லே தமிழ் என
ஆயிற்று என்றும், தகுதியான
பேச்சு முறை என்பதைக் குறிக்கும் தம் -மிழ் என்ற
சொல்லே தமிழ் என ஆயிற்று எனவும் செக்
நாட்டு அறிஞர் கமில் சுலவெபில் கருதுகிறார்.

* வன்மையான ஓசை உடைய எழுத்துக்கள்,
மென்மையான ஓசை உடைய எழுத்துக்கள்,
இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட
ஓசை உடையவை என்பதை உணர்த்தும் வகையில்
தமிழின் மெய்யெழுத்துக்கள் வல்லினம், மெல்லினம்,
இடையினம் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஓர் எழுத்தை எடுத்து (த-
வல்லினம், மி- மெல்லினம், ழ்- இடையினம்), தமிழ் என
மொழிக்குப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

* உலகில் பெயரைக்
கொண்டே மொழியின் தன்மையை அறியும் பெயர்
வேறு எந்த மொழிக்கும் கிடையாது.

* இணையத்தில் அடி எடுத்து வைத்த முதல் இந்திய
மொழி தமிழ்.

* உலகில் நான்கு நாடுகளில் தமிழ் அரசின் அலுவல்
மொழியாக இருக்கிறது…
இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா,சிங்கப்பூர்.

#இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நாடாளுமன்ற மொழியாகவும்.

#மலேசியா மற்றும் சிங்கப்பூரில் பாராளுமன்ற மொழியாகவும் உள்ளது.

4 Shares